Příklady realizovaných projektů

 

Talent academy, FLM

S významnou výrobní firmou v Ústeckém kraji spolupracujeme na cíleném rozvoji manažerů první linie a nominovaných talentů směrem k naplňování nastavených kompetencí v rámci firmy.

Prostřednictvím realizovaných development center a následných aktivit jsme v rámci cílové skupiny manažerů první linie identifikovali poměrně významné slabiny v oblasti manažerských dovedností, komunikačních dovedností i self managementu. Na základě těchto výsledků i našich odborných zkušeností jsme připravili komplexní rozvojový program, jehož cílem bylo doplnění důležitých znalostí a dovedností pro práci first line manažerů (i mimo odbornou rovinu, ve které jsou naopak velmi silní) a sjednocení znalostní báze, používaných nástrojů i přístupů napříč týmem – s tím, že vše bude důsledně ukotveno do provozní praxe.

Významným prvkem v podpoře přenosu nabytých znalostí a dovedností do praxe byly „on the job“ aktivity. Vybraní lektoři Ottimy navštěvovali účastníky programu přímo v provozu a pozorovali, jak v praxi aplikují znalosti a dovednosti nabyté v rámci rozvojových modulů. Díky cílenému stínování v praxi po absolvovaných vzdělávacích modulech získali účastníci velmi konkrétní zpětnou vazbu na svůj reálný výkon v roli first line manažera a dověděli se, na čem přesně mají dále pracovat, co v praxi změnit a rozvíjet.

Také do projektu rozvoje talentů jsme vstoupili už ve fázi analýzy potenciálu jednotlivých účastníků. Na základě poznatků ze vstupního orientation centre jsme vytvořili dlouhodobý rozvojový program, který kombinoval aktivity společné pro celou skupinu talentů a aktivity určené pouze pro vybrané účastníky podle jejich specifických rozvojových potřeb.

 

Snížení celkových mzdových nákladů a vytvoření podmínek pro dvojnásobný obrat v budoucnu

Ve výběru partnera pro procesní a personální audit předního světového hráče na trhu pomůcek pro zdravotnictví pro Ottimu rozhodly: prozákaznický přístup, seniorita a korporátní zkušenost našich konzultantů a také ochota podílet se na implementaci závěrů do praxe. Podařilo se dosáhnout nejen cíle, tj. snížení celkových mzdových nákladů, ale díky individuálnímu hodnocení, měření a hledání potenciálu pracovníků zároveň k internímu zmapování procesní efektivity. K úspěchu zásadně přispělo také interní a externí měření zákaznické spokojenosti metodou Net Promoter. Ottima splnila i cíl pro dlouhodobý úspěch, pro růst – podařilo se nastavit podmínky pro dvojnásobný obrat v budoucnu a zvýšit produktivitu.

 

Změna cílovacího modelu pro hodnocení a rozvoj zaměstnanců

Pro moderní potravinářskou firmu s nadnárodní působností jsme v rámci interních změn (ukončení využívání stávající aplikace) implementovali systém ročního hodnocení do komplexního systému pro správu rozvoje jejích zaměstnanců. V rámci EPD portalu, jednoho z našich unikátních produktů, který tato společnost úspěšně využívá již několik let, jsme vytvořili a naprogramovali zcela nový specifický modul pro zadávání ročních cílů, plánů a hodnocení. Modul funguje jako nástroj pro ukládání, sledování a vyhodnocování ročních cílů (pracovních, osobních, vzdělávacích a kariérních). Modul funguje na roční bázi – na začátku roku uživatelé zadají své cíle, které následně schválí jejich nadřízený, pokud jsou SMART a v souladu cíli společnosti. Cíle jsou propojeny na skupiny cílů celé společnosti (v podobě několika předdefinovaných oblastí – každý pracovní cíl se musí k jedné oblasti navázat). Zároveň uživatel zadává informace o plánu svého vzdělávání, nástupnictví (krátkodobé, dlouhodobé) a informace o fungování spolupráce s nadřízeným a kolegy. Následně v průběhu roku každý aktualizuje, jak postupuje s plněním jednotlivých cílů – zadává procento splnění, může cíli přiřadit status (zpoždění, dle plánu, neaktuální) či připsat vysvětlující komentář. Nadřízený tak má k dispozici aktuální informace o rozvoji svých podřízených a může průběžně sledovat stav plnění nastavených cílů. Zavedení systému přispělo k významnému zpřehlednění a zjednodušení ročního hodnocení a následných aktivit.

 

Fúze firemních kultur a obchodních týmů

V rámci fúze dvou potravinářských firem jsme realizovali konsolidačně-rozvojový program pro inovovaný obchodní tým s cílem sjednotit přístup k trhu, způsob práce a dovednostní bázi tak, aby vše efektivně fungovalo v rámci jednoho sjednoceného obchodního modelu. Na základě informací získaných vstupním field auditem a development centrem jsme vyhodnotili silné stránky obchodního týmu a klíčové rozvojové oblasti. Doporučili jsme konkrétní následné kroky pro praxi a podíleli jsme se na jejich realizaci. Vytvořili jsme podrobný manuál se standardy práce obchodního zástupce a area sales managera. Následně jsme realizovali praktický kick-off pro obě skupiny, jehož cílem bylo představit vytvořené standardy práce, vysvětlit jejich funkci a namotivovat členy obchodního týmu k jejich dodržování v praxi. S využitím principů blended learningu jsme proškolili obchodní tým v oblasti obchodních dovedností, a pracovníci tak získali know-how potřebné k naplňování nastavených standardů. Zároveň jsme poskytli cílenou podporu area sales managerům, aby mohli dále v praxi účinně podporovat žádoucí projevy chování u obchodních zástupců.

 

Personální audit a nastavení odměňovacího systému

Přední výrobce a dodavatel materiálů pro stavbu je náš dlouhodobý klient v obou sférách naší specializace. V oblasti people managementu jsme průběžně realizovali několik společných projektů a naše spolupráce nadále pokračuje. Klienta jsme úspěšně provedli procesem obsazování dvou klíčových pozic – obchodního ředitel a key account managera. Pomohli jsme specifikovat žádoucí profil vhodného kandidáta, zrealizovali jsme cílené vyhledání a předvýběr vhodných kandidátů na osobní pohovory a podpořili jsme klienta ve fázi konečného rozhodnutí. Dále jsme provedli field audit obchodního týmu a orientation centre s následným doporučením konkrétních praktických kroků pro podporu výkonu – propracovaný systém spolujízd v terénu, stabilizaci programu porad napříč obchodním managementem a managamentem a návrh konkrétních vzdělávacích aktivit k posílení dovedností obchodního týmu. Zároveň jsme se podíleli na nastavení systému odměňování, které přímo podpoří kvalitní výkon.

 

Komplexní vzdělávací program proti vyhoření

Pro známého telefonního operátora jsme zrealizovali dvouletý komplexní vzdělávací projekt na podporu rozvoje měkkých dovedností napříč obchodním týmem. Tyto kurzy a školení byly zaměřeny na 6 cílových skupin – store managery, regionální manažery, prodejce, team leadery péče o zákazníky, manažery péče o zákazníky a pracovníky oddělení péče o zákazníky. Do projektu bylo zapojeno celkem 688 zaměstnanců firmy a uskutečnilo se 186 tréninkových dnů. Projekt zahrnoval následující oblasti: komunikační dovednosti (rétorika, mluvený projev, zvládání konfliktních situací, umění vyjednávat, asertivní komunikace, psychohygiena, písemná komunikace), koučovací dovednosti (koučovací dovednosti pro práci s prodejci, předávání zpětné vazby a hodnocení zaměstnanců), manažerské dovednosti (vedení řídících pracovníků, řešení konfliktních situací, umění delegování, hodnocení pracovníků) a prezentační dovednosti (dovednosti zaměřené na prodej, vyjednávání a zvládání konfliktů).

Na úspěšnou realizaci tohoto projektu jsme dále navázali spoluprací v oblasti rozvoje interních lektorů/mentorů a manažerů. Ve spolupráci s interními lektory jsme připravili trénink základních manažerských dovedností pro vedoucí týmů na pobočkách, proškolili jsme interní trenéry v metodologii vedení kurzu, vytvořili jsme společně podkladové materiály pro trénink a následně jsme zrealizovali několik společných tréninků za vedení našeho lektora ve spolupráci s interními lektory klienta.